Polityka prywatności dla eshopping24.pl

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności została przygotowana zgodnie i w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej: RODO.

§ 2

Administratorem Danych Osobowych, który przetwarza Pana/Pani dane osobowe jest Hubert Ludek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Eshopping Hubert Ludek (dalej: „Eshopping”), z siedzibą przy ul. Dworskiej 22, 98-200 Sieradz, o numerze NIP: 7772770925 oraz REGON: 300977234.

§ 3

Eshopping posiada Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@eshopping24.pl .

§ 3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Eshopping a Panem/Panią za pomocą sklepu dostępnego na stronie www.eshopping24.pl zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) i b) RODO. Wykonanie umowy rozumiane jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości. Nadto, w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody, Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu przesyłania kodów rabatowych drogą mailową.

§ 4

Eshopping na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. Cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora lub przez systemy należące do innych podmiotów, np. Google.

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani na to zgody, istnieje możliwość całkowitej blokady plików cookies na poziomie przeglądarki internetowej.

§ 5

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani zgodę cofnąć.

W celu cofnięcia zgody wystarczy:

Wysłać e-mail bezpośrednio do Eshopping na adres: biuro@eshopping24.pl  lub;

Wysłać e-mail do Inspektora Ochrony Danych lub;

Zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu klienta lub;

Powiadomić Eshopping listownie na adres: ul. Dworska 22, 98-200 Sieradz.

§ 6

Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, jednakże podanie części danych może okazać się niezbędne do prawidłowej realizacji umowy lub zamówienia. Eshopping nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo lub zupełnie nie zrealizowane zamówienie w przypadku gdy podane dane nie umożliwiały tej realizacji.

§ 7

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie jaki jest niezbędny do wykonania umów zawartych w ramach sklepu internetowego Eshopping, w szczególności w sklepie stosowane są pliki cookies celem zapewnienia Państwu możliwości odczytywania z Konta historii zakupów dokonanych w ciągu ostatnich 20 dni. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na stosowanie cookies, sklep nie będzie zapewniał Państwu części funkcjonalności zawartych w ramach usługi Konta tj. funkcji zapamiętywania historii zakupów. Odwołanie zgody na stosowanie plików cookies zapewnione jest poprzez możliwość zaznaczenia odpowiedniego pola.

§ 8

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: księgowi, rewidenci, prawnicy, kurierzy, poczta polska, dostawcy usług płatniczych oraz inne osoby współpracujące z Eshopping, które są niezbędne dla wykonania umów zawartych za pośrednictwem strony www.eshopping24.pl.

§ 9

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 10

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednakże wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 2 lata.

§ 11

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Sprzedawcy, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 12

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 13

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane na stronie www.eshopping24.pl oraz, jeśli to możliwe, za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 VII 2020.