REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Eshopping

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep Eshopping jest sklepem internetowym prowadzonym pod adresem www.eshopping24.pl przez HUBERTA LUDKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eshopping Hubert Ludek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dworska 22, 98-200 Sieradz, NIP 7772770925, REGON 300977234 i adres do doręczeń: ul. Dworska 22 98-200 Sieradz, adres poczty elektronicznej: biuro@eshopping24.pl numer telefonu: +48 504-466-626.

2. Sklep jest narzędziem, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów ze Sprzedawcą. W celu wykonania czynności o jakich mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu także Usługi Elektroniczne.

3. Sklep prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Sklepu i działalności Sprzedawcy przepisami prawa.

4. Regulamin określa:

a) zasady korzystania ze Sklepu w tym prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy wynikające z korzystania ze Sklepu

b) zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaż Towarów, w tym zasady składania zamówień na Towary, zasady płatności, dostaw i reklamacji dotyczących Towarów oraz odstąpienia od umowy.

c) rodzaje i zakres Usług Elektronicznych, o których mowa w Regulaminie

d) warunki świadczenia Usług Elektronicznych, w tym:

          wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

          zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi Elektroniczne, o których mowa w Regulaminie

f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych.

6. Regulamin oraz jego ewentualne zmiany udostępniany jest bezpłatnie na stronie www.eshopping24.pl, zaś na żądanie Klienta  w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalania Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta (np. wysyłany jest drogą mailową do Klienta).

7. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do przedsiębiorców jak i konsumentów korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.  

 

§ 2

Obowiązek informacyjny

1.         Administratorem danych osobowych Klienta jest HUBERT LUDEK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Eshopping Hubert Ludek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dworska 22, 98-200 Sieradz, NIP 7772770925, REGON 300977234 (Sprzedawca).

2.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pomocą Sklepu zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEODO. Wykonanie umowy rozumiane jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 pkt c) w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości. Nadto, w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody, Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu przesyłania kodów rabatowych drogą mailową.

3.         Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: księgowi, rewidenci, prawnicy, kurierzy, poczta polska, dostawcy usług płatniczych oraz inne osoby współpracujące ze Sprzedawcą, które są niezbędne dla wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.

4.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.         Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednakże wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 2 lata.

6.         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Sprzedawcy, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.         Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.         Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towarów oraz Usług Elektronicznych. Podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia lub umowy.

9.         Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie jaki jest niezbędny do wykonania umów zawartych w ramach Sklepu, w szczególności w Sklepie stosowane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) celem zapewnienia Państwu możliwości odczytywania z Konta historii zakupów dokonanych w ciągu ostatnich 20 dni. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na stosowanie cookies, Sklep nie będzie zapewniał Państwu części funkcjonalności zawartych w ramach usługi Konta tj. funkcji zapamiętywania historii zakupów. Odwołanie zgody na stosowanie plików cookies zapewnione jest poprzez możliwość zaznaczenia odpowiedniego pola.

 

 

§ 3

Definicje i dane kontaktowe

1. Definicje:

a)    Sklep - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny www.eshopping24.pl i domenami podległymi, wyposażony w funkcjonalności za pomocą których Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy Usługi Elektroniczne;

b)    Sprzedawca – HUBERT LUDEK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Eshopping Hubert Ludek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dworska 22, 98-200 Sieradz, NIP 7772770925, REGON 300977234, adres do doręczeń: ul. Dworska 22, 98-200 Sieradz, adres poczty elektronicznej: biuro@eshopping24.pl numer telefonu: +48 504-466-626.

c)    Klient - każdy podmiot, który korzysta z funkcjonalności Sklepu, w szczególności dokonuje zamówienia Towarów za pośrednictwem Sklepu;

d)    Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna, w postaci formularza dostępnego w Sklepie Internetowym, który umożliwia utworzenie Konta.

e)    Konto- Usługa elektroniczna, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu, w ramach których Klient podaje informacje go indywidualizujące oraz pozwalająca na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta (w tym zakupach). Konto oznaczone jest indywidualnym loginem i hasłem, które ustala Klient[PN1] [PN2] .

f)      Formularz zamówienia -Usługa Elektroniczna zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, w tym rodzaju Towaru, sposobu dostawy i płatności,  które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Sklep w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów;

g)    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

h)    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

i)       Kody Rabatowe – Usługa Elektroniczna polegająca na świadczeniu przez sprzedawcę elektronicznej dystrybucji informacji o wysokości rabatów przysługujących danemu Klientowi wysyłana za pomocą poczty elektronicznej. Klient może, lecz nie musi wyrazić, zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co spowoduje brak możliwości korzystania z usługi w postaci Kodów Rabatowych. Podanie otrzymanego Kodu Rabatowego przy kolejnym zakupie w stosownym do tego miejscu powoduje naliczenie rabatu dla Klienta. 

j)      Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

k)     Towary - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Sklepu, w oferowanym asortymencie tj. w szczególności mebli i akcesoriów do wyposażenia wnętrz;

l)       Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu znajdujący się pod adresem domeny www.eshopping24.pl

m)   Usługa Elektroniczna - określoną w Regulaminie usługę stanowiącą wskazaną  funkcjonalność Sklepu i  stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług elektronicznych;

n)    Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub w inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie;

o)    Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

p)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);

q)    Ustawa o prawa konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);

r)      Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

 

§ 4

Zawarcie umowy sprzedaży Towaru w Sklepie

1.   Sklep służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą.

2.   Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu zawierane są pomiędzy Klientami a Sprzedawcą umowy o opisane w Regulaminie Usługi Elektroniczne, których zasady świadczenia uregulowano w § 7 Regulaminu.

3.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towarów Klient nie jest zobowiązany do założenia Konta. Założenie Konta jest konieczne do korzystania z wszelkich funkcjonalności Sklepu, w tym w szczególności informacji na temat przeszłych zakupów Klienta.

4.   W celu prawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:

- posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta lub bez;

- wybór zamawianego Towaru oraz cech zamawianego Towaru jeśli taki wybór jest dostępny;

- wybór sposobu płatności;

- wybór metody dostawy Towaru (odbioru);

- wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie np. adres dostawy, dane do faktury Vat i inne znajdujące się w formularzu;

- dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia, które powoduje obowiązek płatności.

5. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia drogą telefoniczną, za pośrednictwem numeru telefonu dostępnego na stronie Sklepu. W przypadku złożenia Zamówienia w ten sposób, Sprzedawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia treści Zamówienia niezwłocznie po jego dokonaniu przesłać na trwałym nośniku (listownie lub wiadomością e-mail) potwierdzenie składanego Zamówienia, w którym wskaże w szczególności elementy wskazane w ust. 4. Klient po otrzymaniu wiadomości potwierdza jej otrzymanie Sprzedawcy. Dopiero w chwili uzyskania potwierdzenia Sprzedawca rozpoczyna realizację dostawy Towaru.[PN3] 

6. Określone w Sklepie ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).

7. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.

8. Cena podana przy każdym Towarze wiąże Klienta w chwili składania przez niego Zamówienia.

9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Klienta wyraża zgodę na taką formę potwierdzenia zawarcia umowy.

10. Niezwłoczne potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

11. Treść umowy sprzedaży jest utrwalona oraz udostępniona Klientowi poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt. 8 Regulaminu.

12. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez Klienta następujących warunków technicznych: (1) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

§ 5

Płatności i dostawy

1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności:

- płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 50 1020 5558 1111 1930 2060 0081

- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu przelewy24.

W razie wyboru przez Klienta metody dostawy polegającej na odbiorze osobistym cena Towaru ulega zwiększeniu o 10% ( tzw. opłatę za kompletację Towaru). O fakcie podwyższenia ceny Towaru Klient informowany jest podczas składania Zamówienia.

2.Płatności, o których mowa w ust.1 dokonywane są zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej na stronie www.przelewy24.pl.

3. Przy wyborze przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W razie braku płatności w w/w terminie zamówienie jest anulowane.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Towary zamówione w Sklepie wydawane są Klientowi przez:

- odbiór osobisty pod adresem ul. Dworska 22 , 98-200 Sieradz

- wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa)

6. O kosztach dostawy Klient jest każdorazowo informowany przy składaniu Zamówienia. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

6. Termin realizacji Zamówienia jest wskazywany każdorazowo przy składaniu Zamówienia na dany Towar. Termin realizacji Zamówienia jest liczony od dnia następnego po dniu wpływu płatności za dane Zamówienie. Większość Zamówień realizowana jest w ciągu 24 h od dnia następnego po dniu otrzymania płatności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za opóźnienia spowodowane czynnikami od niego niezależnymi. W razie zaistnienia takich okoliczności Klient zostanie poinformowany o ich zaistnieniu oraz o możliwości wydłużenia się terminu realizacji Zamówienia.   

7. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu pokwitowania zawartej umowy, Sprzedawca przesyła wraz z Towarem paragon lub fakturę Vat. 

8. Bez względu na formę dostawy (odbioru) Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej Towar, czy jest on zgodny z Zamówieniem oraz sporządzić protokół niezgodności z umową sprzedaży, w razie stwierdzenia niezgodności Towaru.  W razie stwierdzenia niezgodność Klient nie może nie przyjąć Towaru, lecz jest zobowiązany do skorzystania z procedury odstąpienia od umowy przewidzianej Regulaminem.

 

§ 6

Obowiązki Klientów

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usług Elektronicznych, o której mowa w § 7 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 7

Usługa Elektroniczna

1.     Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy Usługi  elektroniczne. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.

2.     Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu, w szczególności umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów.

3.     Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca  świadczy,  w szczególności następujące Usługi elektroniczne:

a)    Formularz rejestracji,

b)    Konto,

c)    Formularz zamówienia,

d)    Kody Rabatowe.

4.     Do zawarcia umowy o Usługi elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu lub poprzez wyrażenie zgody na korzystanie z tej usługi. Zakończenie świadczenia takiej usługi odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej funkcjonalności lub w razie cofnięcia przez Klienta zgody. Wyjątek stanowi umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Konta, która ulega rozwiązaniu po jego usunięciu przez Klienta. Zaprzestanie korzystania z Usług Elektronicznych może nastąpić w każdym czasie.

5.     Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez Klienta następujących warunków technicznych: (1) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6.     Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych prosimy składać  z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. b) Regulaminu.

7.     Reklamacje, o których mowa w ust. 8 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Sprzedawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta podanych przez niego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.     Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w razie:

- dostarczania przez Klienta treści bezprawnych,

- w razie uporczywego naruszania Regulaminu,

- w razie korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

 

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi (Klientowi), który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

(a)  dotyczącej Towarów

(b)  dotyczącej Usługi Elektronicznej.

2.     Konsument (Klient) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument (Klient) wszedł w posiadanie Towaru lub ostatniej z części Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż kurier (przewoźnik) i wskazana przez Konsumenta (Klienta) weszła w posiadanie Towaru lub ostatniej z części Towaru.

4.     W przypadku usług elektronicznych termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od zawarcia przez Konsumenta (Klienta) umowy.

5.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, w terminie określonym powyżej, Klient (Konsument) musi poinformować HUBERTA LUDKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eshopping Hubert Ludek, adres: ul. Dworska 22, 98-200 Sieradz, NIP 7772770925, biuro@eshopping24.pl numer telefonu: +48 504-466-626 o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.     Dla zachowania 14-dniowego terminu wystarczy, aby Konsument (Klient) wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi (Klientowi) zwracane są wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta (Klienta) sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument (Klient) odstąpił od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę Towaru z powrotem. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta (Klienta) użyte w pierwotnej transakcji.

8.     Odstąpienie ma również ten skutek, że Konsument (Klient) jest zobowiązany do zwrotu Towaru.

9.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie lub utratę wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (Usługi Elektroniczne).

 

§ 9

Reklamacje

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad.
  2. Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.
  3. Reklamacje prosimy składać  z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. b) Regulaminu.  Reklamacja może być złożona mailowo, faxem lub pocztą.
  4. Celem ułatwienia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, numer zamówienia, deklarowane wady produktu. Reklamacje składamy na adres: reklamacje@eshopping24.pl
  5. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, nie jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy wadliwego Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera Towar samodzielnie na własny koszt, zlecając odbiór kurierowi.
  6. Jeśli danych Towarów dotyczy gwarancja informacje w tym zakresie dostępne są w Sklepie. Gwarancja jest realizowana zgodnie z warunkami gwarancji dołączanymi do Towaru. Sprzedawca nie jest gwarantem.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim.

2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem www.eshopping24.pl przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę Elektroniczną.

4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa.

5.   Konsument ma prawo korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://polubowne.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi,6,pl.html.

6.   Konsument posiada w szczególności następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego

- wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (patrz strona www inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); 

- pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

- skorzystania  z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

5. Regulamin może być zmieniany. Opublikowanie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów o sprzedaż Towarów oraz umów o świadczenie Usług Elektronicznych zawieranych po jego opublikowaniu oraz do umów zawartych w ten sposób, że Klient w toku składania zamówienia oświadczył, że zapoznał się ze zmienionym Regulaminem. Zmieniony Regulamin nie działa względem umów zawartych przed jego opublikowaniem.

6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


 [PN1]W przypadku zakładania konta wymagana jest odrębna zgoda na przetwarzanie danych w celu rejestracji w sklepie internetowym. Po takiej rejestracji Klient udziela w momencie zamówienia towaru kolejnej zgody, tym razem w celu realizacji zamówienia.

 [PN2]Zalecam rozważenie usunięcia z formularza zakładania konta wskazywania daty urodzenia (brak podstaw do przetwarzania takich danych w ramach realizacji usług przez sklep lub do założenia konta). Ponadto checkbox o zgodzie na newsletter i otrzymywanie ofert od partnerów musi być rozbudowany o klauzulę zgody. Osoba, która powierza dane musi znać cel, administratora oraz podstawę prawną powierzenia danych w momencie gdy to czyni. Przykładowo: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu przez Eshopping Hubert Ludek w celu zapisu do newslettera i otrzymywania ofert handlowych na podany powyżej adres e-mail. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu przetwarzania.” Ponadto w samym formularzu musi się również znaleźć klauzula zgody na przetwarzanie danych w celu rejestracji w sklepie internetowym.

 [PN3]Dodane w ramach zamówień telefonicznych