Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest HUBERT LUDEK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Eshopping Hubert Ludek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dworska 22, 98-200 Sieradz, NIP 7772770925, REGON 300977234 (Sprzedawca).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pomocą Sklepu zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Wykonanie umowy rozumiane jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 pkt c) w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości. Nadto, w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody, Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu przesyłania kodów rabatowych drogą mailową.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: księgowi, rewidenci, prawnicy, kurierzy, poczta polska, dostawcy usług płatniczych oraz inne osoby współpracujące ze Sprzedawcą, które są niezbędne dla wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.  A jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane aż do czasu jej cofnięcia.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Sprzedawcy, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towarów oraz Usług Elektronicznych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania w/w  umów.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie jaki jest niezbędny  do wykonania umów zawartych w ramach Sklepu, w szczególności w Sklepie stosowane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) celem zapewnienia Państwu możliwości odczytywania z Konta historii zakupów dokonanych w ciągu ostatnich 20 dni. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na stosowanie cookies, Sklep nie będzie zapewniał Państwu części funkcjonalności zawartych w ramach usługi Konta tj. funkcji zapamiętywania historii zakupów. Odwołanie zgody na stosowanie plików cookies zapewnione jest poprzez iod@eshopping24.pl .